Intelligent Building Dictionary

 

Fig. 1: Storage Capacity

SI Unit

Abbr

Common

Bytes

10n

2n

Kilobyte

kB

Thousand

1,000

103

210

Megabyte

MB

Million

1,000,000

106

220

Gigabyte

GB

Billion

1,000,000,000

109

230

Terabyte

TB

Trillion

1,000,000,000,000

1012

240

Petabyte

PB

Quadrillion

1,000,000,000,000,000

1015

250

Exabyte

EB

Quintillion

1,000,000,000,000,000,000

1018

260

Zettabyte

ZB

Sextillion

1,000,000,000,000,000,000,000

1021

270

Yottabyte

YB

Septillion

1,000,000,000,000,000,000,000,000

1024

280